Puslapio medis
facebook

KVIETIMAS DALYVAUTI PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOJE

RPPC 5 Project 5 KVIETIMAS DALYVAUTI PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOJE

KVIETIMAS DALYVAUTI IŠ PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014-2020 M. LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOJE

 

Pabėgėlių priėmimo centras kviečia dalyvauti projekto, bendrai finansuojamo iš prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. lėšų, veiklose.

Projekto „Įsikurk Lietuvoje“ tikslinė grupė yra asmenys perkelti iš Trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės) ir jų vaikai, gimę Lietuvos Respublikoje. Siekiant užtikrinti užsieniečių gyvenimo sąlygas ir paslaugų teikimą, planuojamos projekto veiklos, padėsiančios užtikrinti būtiniausias gyvenimo sąlygas, socialinių ir kitų paslaugų teikimo organizavimą bei užtikrinimą.

Projekto „Įsikurk Lietuvoje“ tikslas – pagerinti jų gyvenimo sąlygas, padėti spręsti pagrindines problemas, suteikti informacijos teisiniais klausimais, suteikti vertimo paslaugas, padėti spręsti psichologines problemas,  užtikrinti pašalpų mokėjimą, palydėjimo paslaugas ir kt.

Pabėgėlių priėmimo centras teikia paraišką tokio pobūdžio projektui, nes turi didelę patirtį, dirbant su tiksline grupe ir administruojant visą socialinės integracijos programą. Pabėgėlių priėmimo centras – biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas, apgyvendinimą ir valstybės paramą integracijai užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimų nariams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką šeimų susijungimo atveju, nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, užsieniečiams, perkeltiems bendradarbiaujant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, trečiosiomis valstybėmis, Europos Sąjungos institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis, asmenims, perkeltiems iš humanitarinės krizės apimtų regionų; teikianti socialines paslaugas, apgyvendinimą ir užtikrinanti priėmimo sąlygas užsieniečiams, kaip esantiems ar buvusiems su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukomis, jų apsisprendimo laikotarpiu, prieglobsčio prašytojams.

Projekto tikslinė grupė yra Trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie, vadovaujantis Išvadomis Nr. 11130/15, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 628 ir atsižvelgiant į Komisijos rekomendaciją Nr. 2015/914 bei Komisijos rekomendaciją (ES) 2017/1803, iš trečiosios šalies yra perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją, neatsižvelgiant į prieglobsčio prašytojo statusą arba jiems suteiktą pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą, ir jų vaikai, gimę Lietuvos Respublikoje

Pagrindinė partnerio veikla – socialinių paslaugų ir paramos teikimas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Institucijos norinčios dalyvauti projekto partnerių atrankoje, turi užpildyti ir pateikti:

  1. paraiškos formą. 1 priedas.
  2. dokumentus, pagrindžiančius atrankos dalyvio atitiktį reikalavimams. 2 priedas.

Nurodytus dokumentus (skenuotus arba pasirašytus elektroniniu parašu) turi pateikti Pabėgėlių priėmimo centrui  iki 2022 m. balandžio 12 d. (imtinai) el.paštu: centras@rppc.lt.

Vertinant pateiktas paraiškas ir dokumentus, pirmenybė bus teikiama tiems projekto partnerių atrankos dalyviams, kurie turės didesnius pajėgumus organizuoti nurodytas veiklas. Paraiškos vertinimo kriterijai pateikiami 3 priede.

Dalyvavusieji projekto partnerių atrankoje apie atrankos rezultatus bus informuoti el. paštu.

PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOS VERTINIMO KRITERIJAI