Puslapio medis
facebook
youtube
PPC logo

Įvykdyti projektai

RPPC 5 Apie Centrą 5 Projektai 5 Įvykdyti projektai

                                                              

 

Projektas – Emergency support to population fleeing the conflict in Ukraine and arriving to Lithuania” (liet. „Skubi pagalba gyventojams, bėgantiems nuo konflikto Ukrainoje ir atvykstantiems į Lietuvą)

Projekto kodas –  Ref. 8044/MRF-44-G-LTU (2022)

Projekto santrauka. 2022 metai prasidėjusi Rusijos agresija Ukrainos atžvilgiu sukėlė naują prieglobsčio prašytojų bangą, kuri pasiekė Lietuvą. Atsižvelgiant tiek į drastišką Lietuvos migracijos srautų situacijos pasikeitimą, tiek į šalies geopolitinę situaciją, išryškėjo poreikis investuoti į naujų apgyvendinimo vietų plėtrą ir esamų apgyvendinimo vietų pritaikymą šalyje, taip pat į priėmimo sąlygų kokybės gerinimą, kad atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus.

Siekiant tinkamai reaguoti į iškilusius iššūkius, buvo būtina plėsti Pabėgėlių priėmimo centro apgyvendinimo pajėgumus. Europos Tarybos vystymo bankas skyrė dotaciją, siekiant padidinti Lietuvos gebėjimą planuoti ir įgyvendinti tvaresnę priėmimo ir prieglobsčio politiką, atsižvelgiant į nuolatinį spaudimą pasienyje.

Projekto lėšomis buvo remiamas apgyvendinimo pastato atnaujinimas, visos apgyvendinimui būtinos įrangos įsigijimas ir padengtos apgyvendinimo vietos eksploatavimo išlaidos iki 2022 m. pabaigos. Renovuotame pastate sukurtos ir pilnai aprūpintos būtiniausiomis priemonėmis 122 gyvenamosios vietos.

Dotacijos gavėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektą įgyvendino Pabėgėlių priėmimo centras.

Pastatą Girionyse Kauno r. šiuo metu valdo Pabėgėlių priėmimo centras.

Gauta paramos suma – 495 570 EUR.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis –  nuo 2022 m. liepos mėn. iki 2023 m. balandžio mėn.


Informacija atnaujinta 2023 05 19

 

________________________________________________________________________________________

 

 

Projektas „Atrask save Lietuvoje“ yra skirtas ypatingo atvejo „užsieniečių perkėlimas į LR teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos“, palengvinti integracijos procesą Lietuvoje. Padėti perkeltiems asmenims spręsti problemas, didinti galimybes integruotis kultūriniu ir socialiniu požiūriu, taikyti aktyvias integracijos priemones, informuoti visuomenę.

Projektas yra finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų

Projekto tikslas – prisidėti prie atsakomybės pasidalijimo tarp Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių siekiant padėti ES valstybėms narėms geriau spręsti dėl išimtinio spaudimo jų prieglobsčio ir migracijos sistemoms, kurį sudaro staigus ir didelis trečiųjų šalių piliečių antplūdis į jų teritorijas, kylančias problemas bei užtikrinti kompleksinį svarbių paslaugų teikimą tikslinės grupės asmenims, siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvos Respublikoje.

Projekto pareiškėjas – Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto partneris – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016-04-01 –  2022-12-31.

Projekto tikslinė grupė – trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie vadovaujantis Tarybos sprendimu Nr. 2015/1601 yra perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją.

Projekto dalyvių skaičius – 70 asmenų.

Projekto tikslas atitinka tokias nustatytas pagal PMIF (Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas) 2014-2020 veiklas, susijusias su integracijos priemonių organizavimu tikslinių grupių asmenims, dalyvaujantiems socialinės integracijos programoje Centre ir savivaldybėse;

 1. Integracijos priemonių organizavimas tikslinės grupės asmenims,  gyvenantiems Pabėgėlių priėmimo centre (toliau – PPC) Rukloje;
 2. Tikslinės grupės asmenų gyvenimo sąlygų gerinimas aprūpinant drabužiais ir avalyne, čiužiniais, pagalvėmis, antklodėmis ir patalyne (pagalvių, antklodžių užvalkalais ir paklodėmis), indais, maisto produktais, higienos reikmenimis, daiktais vaikams (vežimėliais kūdikiams, lovomis, maitinimo kėdutėmis, knygomis, žaislais ir pan.) ir kitais būtinais daiktais;
 3. Teisinės konsultacijos ir (arba) paslaugos;
 4. Psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos;
 5. Vertimo raštu ir (arba) žodžiu paslaugos;
 6. Lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai;
 7. Pašalpų tikslinės grupės asmenims,  mokėjimas;
 8. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo valstybinėse ir savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimas;
 9. Mokinių aprūpinimas mokykliniais reikmenimis;
 10. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimu skirtos valstybės nekompensuojamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) medikamentai, medicinos pagalbos priemonės, vakcinos;
 11. Tikslinės grupės asmenų pervežimas Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 12. Mokyklinio amžiaus vaikų ugdymas mokyklinio ugdymo įstaigose;

 

Informacija atnaujinta 2023 05 18

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Projektas – Bendruomeniškumo skatinimas Lietuvoje

Projekto kodas – PMIF-2.1.6-K-01-005

Paramos šaltinis – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos lėšos.

Projekto santrauka. Projekto tikslas yra gerinti trečiosios valstybės (ne Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės) piliečių arba asmenų be pilietybės  (toliau – tikslinės grupės atstovai) integraciją, mažinant jų socialinę atskirtį per bendruomenines iniciatyvas. Projektą yra numatoma įgyvendinti Pabėgėlių priėmimo centro teritorijoje bei kitose savivaldybėse.
Projektas planuojamas įgyvendinti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Jonavos savivaldybėse, organizuojant seminarus ir diskusijas, skatinant bendruomeniškumą per sportines veiklas, vasaros dienos stovyklas.
Projektui pasibaigus bus padidintos galimybės užsieniečių bendravimui su vietos bendruomenėmis bei kitais užsieniečiais, asmenys gebės savarankiškiau gyventi ir dirbti Lietuvoje. Centro darbuotojai įgis patirties, dalyvaujant projekte. Lietuvos piliečiai sudalyvavę veiklose pažins kultūrų skirtumus, padės lengviau integruotis užsieniečiams visuomenėje.

Projekto pareiškėjas – Pabėgėlių priėmimo centras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021-05-17 – 2022-12-31.

 

Informacija atnaujinta 2021 06 14

______________________________________________________________________________________________

 

 

Projektas – „Pabėgėlių priėmimo centro I-ojo ir II-ojo korpusų pastatų stogų šiltinimas“

Projekto kodas –  PMIF-1.1.1-V-03-001

Paramos šaltinis – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programa.

Projekto santrauka.  Pabėgėlių priėmimo centras yra biudžetinė socialines paslaugas teikianti įstaiga, kurios pagrindinės funkcijos yra laikinai apgyvendinti prieglobstį gavusius ir prieglobsčio prašančius užsieniečius Centre. Siekiant sukurti tinkamas sąlygas, būtinas trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apgyvendinimui užtikrinti Centre, pagerinti jų poreikius ir apgyvendinimo sąlygų kokybę, reikalingas pastatų, kuriuose gyvena užsieniečiai, stogų apšiltinimo, dangos atnaujinimo ir lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos pakeitimas. Pastatų sienos yra apšiltintos ir renovuotos, o stogai neapšiltinti ir nesandarūs drėgmės prasiskverbimui, todėl nėra užtikrinamos tinkamos  užsieniečių gyvenimo sąlygos Centre. Įgyvendinus šį projektą bus užtikrintos tinkamos užsieniečių apgyvendinimo sąlygos 120 tikslinės grupės atstovų. Pastatai atitiks bendrąsias higienos normas ir aplinkosauginius reikalavimus.

Projekto pareiškėjas – Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020-07-01 – 2022-06-30.

 

2005 m.

 

Projektas „Tęstinis prieglobstį gavusių užsieniečių profesinis orientavimas, konsultavimas ir mokymas“

Paramos šaltinis – Europos Pabėgėlių fondas

Projekto pareiškėjas- Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto partneriai:

VŠĮ „EUPRO“

Jonavos darbo birža

Projekto vykdymo trukmė 2004 12 07- 2005 12 31

Projekto tikslai, uždaviniai:

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti profesinio orientavimo ir informavimo sistemą prieglobstį gavusiems užsieniečiams, pritraukiant institucijas, atsakingas už prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos vykdymą, ir profesinio mokymo sistemos dalyvius.

Uždaviniai: teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams konsultacijas, sudaryti jų integracijos į darbo rinką planus; nuolat konsultuoti darbo rinkos klausimais.

Projekto pagrindinės dalys:

 • profesinio orientavimo klasės Pabėgėlių priėmimo centre ir profesinio orientavimo biurų 4-iuose labiausiai apgyvendintuose miestuose įrengimas;
 • Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojų ir socialinės integracijos kuratorių apmokymai;
 • Prieglobstį gavusių užsieniečių profesinis orientavimas ir konsultavimas Pabėgėlių priėmimo centre ir gyvenamuosiuose miestuose.

Numatytos atlikti veiklos rūšys:

Pagrindinė veiklos rūšis – pagalba prieglobstį gavusiems užsieniečiams, integruojantis į darbo rinką.

 

Taip pat:

 • profesinio orientavimo ir mokymo paslaugos;
 • užsieniečiams teikiama pagalba darbo paieškos procese;
 • profesinio orientavimo, mokymo ir įdarbinimo galimybių paieškos sistemos sukūrimas; per visą projektą, manoma, sudalyvaus apie 100 tikslinės grupės narių.

Projekto rezultatai:

 • Pasiekti Pabėgėlių priėmimo centre: bendradarbiavimas su Jonavos darbo birža padėjo 17 Centro gyventojų įsigyti profesines kvalifikacijas.
 • Pasiekti savivaldybių teritorijose:
 • PGU suteiktos konsultacijos profesinio orientavimo srityje (Kaunas-186 konsultacijos; Ukmergė- 67, vienas iš prieglobstį gavusių užsieniečių pradėjo savo verslą; Telšiai- 93 konsultacijos; Alytus-71 konsultacija, įsteigtos 2 darbo vietos UAB ,,Rixa“, kepėjų pareigoms; Klaipėda- 42 konsultacijos, įsteigta 1 darbo vieta UAB ,Rixa“; Marijampolė- 14 konsultacijų, įsteigta darbo vieta B. Garunkštienės IĮ; Jonava: 7 konsultacijos.
 • Prieglobstį gavusieji užsieniečiai, taip pat turėjo galimybę mokytis profesiniuose kursuose:
 • VŠĮ „EUPRO“: Marijampolė-1; Kaunas- 4; Alytus-1; Ukmergė-1; Kauno savivaldybė- 2; Klaipėdos socialinės paramos centras- 4. Iš viso: 13 užsieniečių.
 • Pasiekti su darbuotojais: socialinės integracijos kuratoriams buvo suruoštas 5 seminarų ciklas Pabėgėlių priėmimo centro patalpose, dalyvaujant profesinio orientavimo specialistams. Iš viso dalyvavo 20 PGU srityje dirbančių darbuotojų iš įvairių Lietuvos miestų.
 • Buvo įsteigtos 7 kompiuterizuotos darbo vietos 6-iuose miestuose: Kaune, Alytuje, Ukmergėje, Telšiuose ir Klaipėdoje ir Rukloje (Pabėgėlių priėmimo centre).
 • Įsteigti 8 profesinio orientavimo ir konsultavimo kabinetai: 1 profesinio orientavimo klasė Pabėgėlių priėmimo centre; 3 profesinio orientavimo darbo vietos Kauno mieste; 1-Alytuje; 1-Ukmergėje; 1-Telšiuose; 1- Klaipėdoje.
 • Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojams Jonavos darbo birža sutiko pateikti visą turimą metodinę medžiagą, susijusią su profesiniu orientavimu, konsultavimu ir mokymu. Konsultacijos buvo suteiktos 15 centro darbuotojų (pagrindą sudarė sprendimus priimantis personalas ir socialiniai darbuotojai, dirbantys tiesiogiai su tikslinės grupės atstovais Centre).
 • Visa Jonavos darbo biržos pateikta medžiaga buvo adaptuota prieglobstį gavusių užsieniečių poreikiams ir išversta į dvi kalbas (anglų, rusų).
 • Pagal projektą taip pat buvo numatytas prieglobstį gavusių užsieniečių kaip darbo jėgos duomenų bazės programavimas, tačiau projekto eigoje buvo numatyta pakoreguoti projekto veiklą ir atlikti jau egzistuojančios labai išsamios Pabėgėlių administravimo informacinės sistemos (toliau – PAIS) turinį – t.y. atlikti šios sistemos patobulinimo darbus. PAIS sistemoje buvo praplėstos jau esamų ataskaitų galimybės, bei buvo atlikta duomenų, kaupiamų apie užsienietį, aibės plėtra. Sistemoje buvo sukurta papildoma kortelė, kurioje būtų galima suvesti informaciją apie užsieniečio gyvenimo Centre laikotarpį.