Puslapio medis
facebook
youtube
PPC logo

„Užsieniečių verslumo ir įsitraukimo į darbo rinką skatinimas”

RPPC 5 Apie Centrą 5 Projektai 5 „Užsieniečių verslumo ir įsitraukimo į darbo rinką skatinimas”

Projektas – Užsieniečių verslumo ir įsitraukimo į darbo rinką skatinimas

Projekto kodas – PMIF-2.1.7-K-01-002

Paramos šaltinis – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos lėšos.

Projekto santrauka. Įsitraukimas į darbo rinką yra viena svarbiausių užduočių tikslinės grupės asmenims, padedanti jiems išgyventi, pasirūpinti šeima, skatinanti pasitikėjimą nauja šalimi, tam tikra prasme padedanti užmegzti socialinius ryšius arba stiprinti jau esamus. Šiuo projektu siekiama padėti tikslinės grupės asmenims lengviau įsilieti į Lietuvos darbo rinką, tapti nepriklausomais nuo valstybės teikiamos pagalbos, pilnaverčiais visuomenės nariais, ugdyti savarankiškumą ir savivertę.

Projekto tikslas – padėti tikslinės grupės asmenims įveikti kliūtis bei barjerus, siekiant sėkmingos integracijos į darbo rinką. Siekiant šio tikslo, projekte numatytos priemonės – mentorystė, įvairūs kvalifikacijos, profesijos ar kitokių kompetencijų įgijimo ar tobulinimo kursai, vertimų raštu ir žodžiu paslaugos, vaikų priežiūros paslaugos.

Tikslinės grupės asmenys yra trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės:

– kurie turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pagal pabėgėlio statusą;

– kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pagal suteiktą papildomą apsaugą;

– kurie turi leidimą laikinai gyventi, nes:

Lietuvos Respublikoje gyvena užsieniečio vaikas, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis;

Lietuvos Respublikoje gyvena užsieniečio sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis, turintis leidimą gyventi;

jis yra užsieniečio, turinčio leidimą gyventi, pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis;

Lietuvos Respublikoje gyvena užsieniečio tėvai, kurie yra nedarbingi dėl senatvės pensijos amžiaus arba neįgalumo ir turi leidimą nuolat gyventi;

– užsienietis nėra įtrauktas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą ir:

1) jis yra asmuo, kuriam Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas lietuvių kilmę patvirtinantis dokumentas arba kuris pateikia lietuvių kilmę patvirtinančius dokumentus, nurodytus Pilietybės įstatyme;

2) jis yra asmuo, kuriam Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas arba kuris pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad pagal Pilietybės įstatymą jis turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę;

3) jis yra šios dalies 1 ir 2 punktuose išvardytų asmenų ar Lietuvos Respublikos piliečio šeimos narys;

4) jis yra šios dalies 1 ir 2 punktuose išvardytų asmenų ar Lietuvos Respublikos piliečio globojamas nepilnametis vaikas.

Įgiję perkeliamojo asmens statusą, turi teisę gauti dokumentą, kuris patvirtina arba suteikia užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

– prieglobsčio prašytojas Lietuvos Respublikoje turi teisę dirbti, jeigu per 6 mėnesius nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo dienos Migracijos departamentas nepriėmė sprendimo dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ne dėl prieglobsčio prašytojo kaltės; 

prieglobsčio prašytojas turi teisę teisę dirbti arba imtis savarankiško užimtumo veiklos praėjus 12 mėnesių nuo užsieniečio užregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje dienos, jeigu ji nebuvo įgyta šio Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytu atveju;

užsieniečiai, kurie neteisėtai kirto Lietuvos Respublikos valstybės sieną ir nėra prieglobsčio prašytojai, turi teisę dirbti arba imtis savarankiško užimtumo veiklos praėjus 12 mėnesių nuo užsieniečio užregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje dienos.

Projekto pareiškėjas – Pabėgėlių priėmimo centras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021 08 23 – 2023 12 31.

Dėl dalyvavimo projekte ar išsamesnės informacijos galite kreiptis:  jolita.jankauskiene@rppc.lt arba tel. +370 349 73377.

Informacija atnaujinta: 2023 03 01

______________________________________________________________________________________________________________

„Promoting foreign entrepreneurship and participation in the labor market”

Project – Promotion of foreign entrepreneurship and participation in the labor market

Project code – PMIF-2.1.7-K-01-002

The source of support is the funds of the National Program of the Asylum, Migration and Integration Fund for 2014-2020.

Project summary. Entering the labor market is one of the most important tasks for the target group, helping them to survive, caring for a family, fostering confidence in a new country, in a sense helping to establish social ties or strengthen existing ones. The aim of this project is to help the target group to enter the Lithuanian labor market more easily, to become independent of state aid, to become full members of society, and to develop their independence and self-esteem.

The aim of the project is to help the target group to overcome obstacles and barriers to successful integration into the labor market. To achieve this goal, the project envisages measures – mentoring, various courses for the acquisition or improvement of qualifications, professions or other competencies, support in acquiring the necessary goods or services for self-employment, translation and interpretation services, childcare services.

The target group is a third-country national (non-EU Member State) or a stateless person:

– who have a valid permanent residence permit in the Republic of Lithuania according to their refugee status;

– who have a valid temporary residence permit in the Republic of Lithuania under the granted subsidiary protection;

– who hold a temporary residence permit because:

A child of an alien who is a citizen of the Republic of Lithuania resides in the Republic of Lithuania;

The spouse of an alien or a person with whom a registered partnership agreement has been concluded and who is a citizen of the Republic of Lithuania or an alien holding a residence permit resides in the Republic of Lithuania;

he is a first-degree relative in the direct ascending line of an alien holding a residence permit;

Parents of an alien who are unable to work due to retirement age or disability and have a permanent residence permit reside in the Republic of Lithuania;

– the alien is not included in the list of aliens who are prohibited from entering the Republic of Lithuania and:

1) he or she is a person to whom a document certifying Lithuanian origin has been issued in accordance with the procedure established by the Government or who submits documents certifying Lithuanian origin specified in the Law on Citizenship;

2) he or she is a person to whom a document confirming the right to restore the citizenship of the Republic of Lithuania has been issued in accordance with the procedure established by the Government or who submits documents confirming that he or she has the right to restore citizenship of the Republic of Lithuania;

3) he or she is a family member of the persons listed in items 1 and 2 of this Part or a citizen of the Republic of Lithuania;

4) he or she is a minor child under the care of the persons listed in items 1 and 2 of this Part or a citizen of the Republic of Lithuania.

Having acquired the status of a person to be transferred, he or she has the right to receive a document that confirms or grants an alien the right of permanent residence in the Republic of Lithuania.

– an asylum seeker in the Republic of Lithuania has the right to work if, within 6 months from the date of submission of the request for asylum, the Migration Department has not made a decision on granting asylum in the Republic of Lithuania through no fault of the asylum seeker;
the asylum seeker has the right to work or engage in self-employment after 12 months from the date of registration of the foreigner in the Lithuanian Migration Information System, if it was not acquired in the case specified in point 10 of Article 71 of this Law;
foreigners who illegally crossed the state border of the Republic of Lithuania and are not asylum seekers have the right to work or engage in self-employment after 12 months from the date of registration of the foreigner in the Lithuanian Migration Information System.

Project applicant – Refugee Reception Center.

Project implementation period – 2021 08 23 – 2023 12 31.

For participation in the project or more detailed information, please contact: jolita.jankauskiene@rppc.lt or tel. +370 349 73377.