Puslapio medis
facebook
youtube
PPC logo

„Lietuva – kitataučių užuovėja“

RPPC 5 Apie Centrą 5 Projektai 5 „Lietuva – kitataučių užuovėja“

 

 

Projektas „Lietuva – kitataučių užuovėja“​       

Informacinis lankstinukas apie projektą

Projektas yra finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų

Projekto tikslas – prisidėti prie atsakomybės pasidalijimo tarp Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių siekiant padėti ES valstybėms narėms geriau spręsti dėl išimtinio spaudimo jų prieglobsčio ir migracijos sistemoms, kurį sudaro staigus ir didelis trečiųjų šalių piliečių antplūdis į jų teritorijas, kylančias problemas bei užtikrinti kompleksinį svarbių paslaugų teikimą tikslinės grupės asmenims, siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvos Respublikoje.

Projekto pareiškėjas – Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto partneris – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016-05-30 – 2018-05-30. Pratęsta iki 2023-12-31.

Projekto tikslinės grupės:

Tikslinės grupės asmenys yra trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie:

1. vadovaujantis Tarybos sprendimu Nr. 2015/1523 ir Tarybos sprendimu Nr. 2015/1601, yra perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją, neatsižvelgiant į prieglobsčio prašytojo ar pabėgėlio statusą arba turimą papildomą apsaugą, ir jų vaikai, gimę Lietuvos Respublikoje;

2. UTPĮ nustatyta tvarka yra pateikę prašymus suteikti prieglobstį ir dėl kurių dar nėra priimti galutiniai sprendimai.

Projekto dalyvių skaičius – projekto metu dalyvaus 671 tikslinės grupės atstovas.

Projekto vykdymo metu organizuojamos veiklos Centre ir savivaldybėse:

1. tikslinės grupės asmenų gyvenimo sąlygų gerinimas aprūpinant drabužiais ir avalyne, čiužiniais, pagalvėmis, antklodėmis ir patalyne (pagalvių, antklodžių užvalkalais ir paklodėmis), indais, maisto produktais, higienos reikmenimis, vežimėliais kūdikiams;

2. teisinės konsultacijos ir (arba) paslaugos;

3. psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos;

4. vertimo raštu ir (arba) žodžiu paslaugos;

5. lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai;

6. pilietinio orientavimo mokymai ir (arba) kursai, apimantys, pvz., visuomenės pažinimo, supažindinimo su Lietuvos teisine, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo sistemomis ir pan.;

7. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas ir kita socialinė pagalba;

8. renginių ar kitos bendros veiklos su visuomene organizavimas (pvz., bendros šventės su vietos bendruomene, atvirų durų dienos, bendros diskusijos ir pan.);

9. socialinių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio organizavimas;

10. pašalpų tikslinės grupės asmenims, mokėjimas;

11. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo valstybinėse ir savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimas;

12. mokinių aprūpinimas mokykliniais reikmenimis;

13. asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimu skirtos valstybės nekompensuojamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) medikamentai, medicinos pagalbos priemonės, vakcinos;

14. tikslinės grupės asmenų pervežimas Lietuvos Respublikos teritorijoje;

15. mokyklinio amžiaus vaikų ugdymas mokyklinio ugdymo įstaigose.

 

Informacija atnaujinta 2023 05 18