Puslapio medis
facebook
youtube
PPC logo

Apie Centrą

RPPC 5 Apie Centrą

Pabėgėlių priėmimo centras (toliau – Centras) – biudžetinė įstaiga, teikianti socialines, apgyvendinimo paslaugas ir valstybės paramą integracijai užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimų nariams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką šeimų susijungimo atveju, nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, užsieniečiams, perkeltiems bendradarbiaujant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, trečiosiomis valstybėmis, Europos Sąjungos institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis, asmenims, perkeltiems iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies ar iš karinių konfliktų apimtų teritorijų Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu (toliau – prieglobsčio gavėjai); teikianti socialines, apgyvendinimo paslaugas ir užtikrinanti priėmimo sąlygas užsieniečiams, esantiems ar buvusiems su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukomis, jų apsisprendimo laikotarpiu, prieglobsčio prašytojams užsieniečiams, kaip pažeidžiamiems asmenims, laukiantiems sprendimo dėl grąžinimo ar išsiuntimo įgyvendinimo, užsieniečiams, gavusiems leidimą laikinai gyventi Lietuvoje 

Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir kitais įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais užsieniečių integraciją bei valstybės paramos integracijai teikimą, ir Pabėgėlių priėmimo centro nuostatais (toliau – Nuostatai).

Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Centro savininkė yra valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetenciją, įgyvendinant Centro savininko teises ir pareigas, nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti biudžetinių įstaigų veiklą reguliuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Centro vieši pranešimai skelbiami Centro interneto svetainėje www.rppc.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Pabėgėlių priėmimo centro direktorė Beatričė Bernotienė.

Pabėgėlių priėmimo centro vizija

Nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės integracijos metodus organizacija, skirta organizuoti apgyvendinimą, aprūpinimą ir integracijos paramos teikimą užsieniečiams, gavusiems prieglobstį, nelydimiems nepilnamečiams, prieglobsčio prašytojams, prekybos žmonėmis aukoms ir perkeltiems asmenis.

Misija

Teikti apgyvendinimo ir socialinės integracijos paslaugą prieglobsčio gavėjams, nelydimiems nepilnamečiams, prieglobsčio prašytojams, prekybos žmonėmis aukoms ir perkeltiems asmenims.

Veiklos tikslai:

1. teikti socialines paslaugas;

2. organizuoti ir įgyvendinti valstybės paramos integracijai teikimą:

2.1. Centre ar kitose Centro suteiktose gyvenamosiose patalpose ir savivaldybių teritorijose prieglobsčio gavėjams (išskyrus nelydimus nepilnamečius užsieniečius);

2.2. Centre apgyvendintiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams;

3. organizuoti priėmimą ir apgyvendinimą:

3.1. Centre ar kitose Centro suteiktose gyvenamosiose patalpose prieglobsčio gavėjams (išskyrus nelydimus nepilnamečius užsieniečius) iki tol, kol jie bus iškelti į integracijos vykdymo vietą savivaldybių teritorijose, arba iki paramos integracijai teikimo pabaigos, jeigu integracija vykdoma Centre;

3.2. Centre nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams;

3.3. Centre užsieniečiams, esantiems ar buvusiems nusikaltimų, susijusių su prekyba žmonėmis, aukomis, jų apsisprendimo laikotarpiu ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga ar teismu, tiriančiu su prekyba žmonėmis susijusius nusikaltimus;

3.4. Centre prieglobsčio prašytojams;

4. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinant prieglobsčio gavėjų integracijos politiką;

5. teikti pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl teisės aktų, susijusių su prieglobsčio gavėjais, tobulinimo.

Plačiau apie Centro vykdomą veiklą:

Dėl Pabėgėlių priėmimo centro nuostatų patvirtinimo

Pabėgėlių priėmimo centro kokybės politika

 

Informacija atnaujinta 2023 06 21