Puslapio medis
facebook
youtube

Integracijos stiprinimas per bendruomenių rėmimo schemą

Projektas –  „Integracijos stiprinimas per bendruomenių rėmimo schemą“ (ang. Reinforcing integration through sponsorship enhancement – RISE).

Projekto santrauka. Projektas „RISE“ atliepia tarptautinės apsaugos gavėjų būsto poreikius Lietuvoje, Belgijoje ir Italijoje tobulinant, plėtojant ir išbandant bendruomenės rėmimo (BS) schemas šiose valstybėse.
Šio projekto vykdymo metu viešosios ir privačios suinteresuotos šalys iš įvairių Europos šalių ir turintys skirtingą patirtį integracijos ir būsto klausimais stiprins žinias ir tarptautinį bendradarbiavimą.
Projektas grindžiamas mintimi, kad būsto pasiekiamumas – pagrindinis integracijos elementas, atsižvelgiant į ES 2021–2027 m. integracijos ir įtraukties veiksmų planą.

Projekto partneriai:
1. IOM Lietuva;
2. Pabėgėlių Priėmimo Centras;
3. IOM Belgija;
4. IOM Italija;
5. Universitetas “Roma Tre”;
6. Odisee;
7. Kiti potencialūs partneriai ir rėmėjai: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, VšĮ Stiprūs Kartu, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Pabėgėlių Taryba, Fedasil.

Projekto finansavimasAsylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

Projekto uždaviniai:
• Stiprinti žinias apie esamas bendruomenių rėmimo programas ir stiprinti gebėjimus diegti schemas, daugiausia dėmesio skiriant būstui;
• Įvertinti veiksmingiausius būdus bandyti bendruomenės rėmimo schemas;
• Padidinti būsto prieinamumą ir apgyvendinimo galimybes: – mobilizuojant vietos valdžios, nekilnojamojo turto agentūrų / nuomotojų ir priimančių šeimų paramą; – kuriant priemonių rinkinius (toolkits); – užtikrinant rėmėjų įtraukimą ir stiprinant jų gebėjimus aprūpinti būstu; – susiejant rėmėjus su tarptautinės apsaugos gavėjais;
• Išplėsti valstybių narių, įgyvendinančių bendruomenės rėmimo schemas, orientuotas į būsto sprendimus, skaičių;
• Išbandyti ir įvertinti schemas Lietuvoje ir Belgijoje;
• Skatinti tarpvalstybinius mainus ir skleisti įgytą patirtį (organizuojant tarptautinius renginius ir skelbiant teminius pranešimus 5 srityse, susijusiose su būsto prieinamumu, tokiose kaip: vietos bendruomenių įtraukimas, rėmėjų suradimas ir pagalba jiems, turimų būsto patalpų ir turimų apgyvendinimo vietų patikra, mechanizmai, skirti susieti rėmėjus su asmenimis, kuriems taikoma tarptautinė apsauga, rėmėjų mokymai).

Projekto veiklos:
• Ataskaitų apie veiksmingą praktiką ir metodus, taikytinus BS schemose, remiantis tyrimais, parengimas;
• Mokymo programų, skirtų palaikyti BS schemą, parengimas;
• Mokymo programų, skirtų rėmėjams, parengimas;
• Lektorių apmokymas naudotis mokymo programomis;
• Informuotumo didinimo kampanija;
• Susitikimų su potencialiais rėmėjais organizavimas;
• Internetinės svetainės sukūrimas;
• Tarptautinės apsaugos gavėjų susiejimas su rėmėjais;
• Rekomendacijų, įgytų įgyvendinant bandomąsias schemas, parengimas;
• Projekto baigiamojo renginio Lietuvoje suorganizavimas;
• Pranešimų parengimas ir išplatinimas.

PPC įsitraukimas:
• Dalyvavimas kick-off renginyje Briuselyje;
• Įsitraukimas Projekto Steering Committee veikloje (projekto komitetas);
• Konsultacijos rengiant pilotinės bendruomenių rėmimo programos priemonių rinkinį;
• Įsitraukimas į tarptautinės apsaugos gavėjų ir rėmėjų susiejimo procesą: tarptautinės apsaugos gavėjų konsultavimas ir mentorystė, susieti juos, mediacija, paskatinimas dalyvauti veiklose;
• Patarimai kuriant internetinę svetainę, ieškant sponsorių, aktualių vietovių identifikavime;
• Dalyvavimas projekto renginiuose;
• Komunikacinės veiklos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis, preliminari pradžia – 2024 balandis, pabaiga-2026 balandis (24 mėn).

 

Informacija atnaujinta 2024 05 30